top of page

גישור במשפחה

 

צדדים רבים בוחרים מראש לסיים את המחלוקת ביניהם בדרך של גישור, מבלי לנקוט בהליכים משפטיים. בסופו של הליך הגישור (במידה וצלח), מתגבש הסכם בין הצדדים, אותו מביאים בפני בית המשפט לאישור.

מהו הליך גישור?

 

גישור משפחתי הוא שיטה לפתרון סכסוכים ומחלוקת בתוך המשפחה, מחוץ לכתליי בית המשפט.

 

צדדים המעוניינים להגיע לפתרון מוסכם לסכסוך שהתגלע ביניהם, יכולים לפנות למגשר אשר יסייע להם להגיע לידי הסכמות אשר בסופו של דבר, יקבלו תוקף של פסק דין בבית המשפט. הליך זה לרוב הרבה יותר מהיר מהליך משפטי אשר עלול לארוך מספר שנים.

 

הגישור המקובל בתחום דיני המשפחה הינו "משא ומתן משתף", אשר נותן ביטוי רב לצרכים והאינטרסים של הצדדים ככלי לביסוס הסכם סופי המתאים להם.

 

הגישור הינו הליך חסוי, והמגשר לא יוכל להעיד בבית המשפט מטעם אחד הצדדים.

 

ישנם מחקרים המוכיחים כי בני זוג אשר החליטו לסיים את מערכת היחסים שלהם באמצעות גישור, היו מרוצים הרבה יותר מתוצאות ההליך מאשר זוגות אשר התנהלו בבתי משפט וקיבלו פסק דין אשר מורה להם כיצד להתנהל זה מול זה ומול ילדיהם. יתרה מזאת, מחקרים מראים כי הנטייה של בני משפחה לקיים הסכם אשר התקבל באמצעות גישור גבוהה הרבה יותר מהנטייה לקיים פסקי דין אשר התקבלו בתום הליך משפטי.

 

משרדנו עוסק בגישור במשפחה ובכל הנלווה לו, לרבות ניסוח ההסכם ואישורו בבית המשפט או בית הדין.

bottom of page