top of page

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד - 2014

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני התשע"ד – 2014, מאפשר לבני זוג הנפרדים, לחלק ביניהם באופן יעיל ומסודר את זכויותיהם הסוציאליות, הן באמצעות הסכם והן באמצעות פסק דין. נראה כי החידוש הגדול בחוק, הוא האפשרות לרשום באופן מיידי את בן או בת הזוג אצל המוטב, בלי להזדקק לחסדיו של בן הזוג בעתיד. כמו כן, ע"פ החוק החדש, אישה גרושה תהיה זכאית לחלקה בפנסיית בן זוגה לשעבר גם במועד פרישתו.

יישום החוק החדש לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג

 

כספי פנסיה של בני זוג הינם נכס, ככל הנכסים שיש לחלקם בעת פרידה, הן בקרב בני זוג עליהם חוק יחסי ממון והן בקרב בני זוג ידועים בציבור.

 עבר, נתקלו בני הזוג הזכאים לחלקם בפנסיה בן זוגם לשעבר (העמיתים) בקשיים לממש את זכיותיהם:

  1. בן הזוג של העמית נאלץ להמתין תקופה ארוכה ביותר לממש את זכויותיו בפנסיה של בן זוגו העמית, לעיתים עשרות שנים עד למימוש או ביצוע חלוקת הרכוש והסדרת איזון המשאבים.

  2. שיטת התחשיב נעשתה באמצעות נוסחאות שונות. כך, בעת ביצוע החלוקה ניתנות פרשנויות שונות להפעלת הנוסחה.

  3. הגופים המנהלים את קרנות הפנסיה הערימו קשיים בהעברה כספי הפנסיה באופן ישיר לבן הזוג הזכאי.

  4. בן הזוג הזכאי לחלקו בפנסיית השארים של בן זוגו לשעבר איבד את זכאותו במקרה בו בן הזוג הנפטר , שכן לא נחשב "שארו". זאת, אף אם בן הזוג נפטר זמן קצר אחרי הגירושין או אם בין הצדדים היה הסכם גירושין המבטיח את חלקו של בן הזוג הזכאי.

  5. קופות הפנסיה ראו בזכויות שנצברו בהן כזכויותיו של המבוטח בלבד ולא של בן זוגו, ולפיכך שילמו אותן לו בלבד, ולא לבן זוגו אלא בהוראה מפורשות של בית המשפט.

למעשה, בן הזוג הזכאי לחלקו בפנסיית בן זוגו לשעבר, היה תלוי בבן זוגו לשעבר על מנת לקבל את חלקו בכספים, לו היתה שליטה מלאה על הכספים.

בשנת 2014 נחקק החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד – 2014, אשר ביקש לתת מענה לסוגיות הללו, כלומר, להסדיר את חלוקת הזכויות הכספיות והפנסיוניות, לזמן ארוך, בין בני זוג שנפרדו, למול הגופים המוסדיים, קרי קופות גמל, קרנות פנסיה ותיקות, קרנות פנסיה חדשות, הסדרי פנסיה, פנסיה תקציבית, קופות ביטוח ועוד.

באמצעות הסדרה זו, זכויותיו של בן הזוג של העמית מוגנות, ממועד מתן פסק הדין ועד מועד המימוש בפועל.

על פי החוק, בהינתן תנאים מסויימים, חלקו של בן הזוג הזכאי בכספי הפנסיה של בן זוגו לשעבר, ירשמו הכספים המגיעים לבן הזוג הזכאי ע"ש אותו בן זוג באופן מיידי.

 לצורך אופן חישוב חלקו של בן הזוג הזכאי, החוק מבדיל בין חיסכון פנסיוני בשיטת צבירת זכויות (קרן פנסיה ותיקה, תקציבית) לבין חסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים (קופת גמל לתגמולים, קופת גמל לקצבה, קופת גמל אישית לפיצויים וקרנות הפנסיה החדשות).

 

על מנת להבטיח את זכויותיו של בן הזוג הזכאי בכספי הפנסיה של בן זוגו לשעבר, על הצדדים לעתור לבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לקבל פסק דין המגדיר מספר תנאים.

מה החידוש?

  • פסק דין זה נרשם ישירות בקרנות הפנסיה. קרן הפנסיה פותחת חשבון נפרד ע"ש בן הזוג הזכאי בו יופקדו הכספים העומדים לזכותו.

  • במקרה שבן הזוג המובטח הולך לעולמו, בן הזוג הזכאי יזכה לקבל את חלקו בפנסיית השארים.

  • עם רישום פסק הדין אצל קרן הפנסיה, בן הזוג המבוטח לא יהיה רשאי לבצע פעולות בכספים בלי אישור של בן זוגו לשעבר (הזכאי).

 

חשוב לדעת:

החוק חל על כולם! גם אם בידי בני זוג פסק דין או הסכם גירושין ישן, יכול אחד הצדדים (או שניהם) לפנות לבית המשפט אשר נתן את פסק הדין (או אישר את הסכם הגירושין), בבקשה לאישור פסק דין מתוקן התואם את הוראות החוק.

bottom of page